ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2015
พฤ อา
« ม.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Shoutbox

Loading

WP Shoutbox
ชื่อ
เว็บไซท์
Message
Smile
Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

GFMIS คืออะไร
Government Fiscal Management Information System

 
     GFMIS เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกับนโยบายการคลัง และการปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างทันท่วงที
     เป้าหมายของระบบ  GFMIS  คือ  ออกแบบ จัดสร้าง ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ  ในด้านรายรับ  รายจ่าย  การกู้เงินเงินคงคลัง  บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง  บัญชีสินทรัพย์ถาวร  บัญชีต้นทุน  บัญชีบริหารแบบ SINGLE  ENTRY ( การนำเข้าข้อมูลเพียงครั้งเดียว)  รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดทำการอนุมัติ  การเบิกจ่าย  การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณ  ที่เน้นการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบ Output – Outcome เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงิน การคลังภาครัฐ แบบ  Matrix และ Online  Time  ทั้งตามโครงสร้างกระทรวง  ทบวง  กรม  และพื้นที่จังหวัด CEO  โดยทุกส่วนราชการเริ่มใช้งานระบบจริง  ตั้งแต่วันที่    1 ตุลาคม 2547

การใช้งานในระบบ GFMIS มี 3 วิธี

1. ระบบ SAP (System Applications Products in Data Processing)   เป็นระบบที่ใช้กับเครื่อง Terminal  GFMIS  รายละเอียดระบบดังนี้
 1.1   โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วยหลายระบบงานที่สำคัญต่อการดำเนินงาน  เชื่อมต่อกันในฐานข้อมูลเดียวกัน  มีเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ
 1.2   การบันทึกรายการเป็นแบบ Online และ Real Time  สามารถตรวจสอบติดตามสถานะของข้อมูล และวิเคราะห์รายงานได้โดยไม่ต้องรอให้ปิดบัญชีก่อน
 1.3   การตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลสามรถทำได้ทั้งบนหน้าจอหรือจากการพิมพ์มีความยืดหยุ่นในการปรับระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ  ของแต่ละสภาพธุรกิจ
 1.4   ขั้นตอนการทำงานของทุกระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ระบบ Excel  Loader
 ใช้  Excel  Form  จากระบบ  Excel  Loader  สำหรับหน่วยงานเบิกจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง Terminal GFMIS จะต้องทำการ  Download  Template  จากระบบ  Excel  Loader  จากส่วนกลาง ( http://www.gfmis.go.th/ ) เพื่อนำเอามาใช้ภายในหน่วยงานของตน  โดยหลังจากทำการ Download Template ออกมาแล้วหน่วยงานนำแบบฟอร์มที่ได้รับมาทำการบันทึก เพื่อใช้เป็นเอกสารนำเข้าข้อมูลไปยังระบบ  GFMIS ผ่านเครื่อง Terminal  GFMIS ณ สำนักงานคลังจังหวัด หรือหน่วยงานผู้เบิกต้นสังกัด โดยมีขั้นตอนดังนี้
 2.1    เตรียม File ด้วยเครื่อง PC ที่ลง Program Pack Excel
 2.2    ผู้อนุมัติ Encrypt File โดยใช้ ID ประเภท  E
 2.3    ผู้ Load .ใช้ ID ประเภท L Load File ที่ Encrypt  แล้วเข้าระบบผ่านเครื่องที่ได้รับจัดสรร (Terminal  GFMIS) หรือเครื่องของคลังจังหวัด
 2.4    ผู้ดูรายงานใช้ ID ประเภท R ผ่านเครื่องที่มีเครือข่าย Internet
                                                                      
3. Interface  ข้อมูลเข้ามาจากระบบอื่น
 การเชื่อมโยงระบบภายนอกระบบ GFMIS ในการใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักการและขอบเขตของการดำเนินงาน 

 ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS เป็นการดำเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบเขตของระบบ GFMIS จะประกอบด้วยงาน 2 ด้านหลัก ได้แก่ 

     1.ระบบด้านปฏิบัติการ หรือ Operation System ซึ่งรองรับโดย Software SAP R/3 ประกอบด้วยงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายและติดตามการใช้งบประมาณ บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงินสดและเงินคงคลัง ตลอดจนข้อมูลบุคคล
     2.ระบบข้อมูลด้านการบริหาร หรือ Business Warehouse ซึ่งรองรับโดย Software SAP BW ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการเงินการคลังแบบ Online Real Time สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารด้านการเงิน

ทั้งนี้ ในด้านภาพรวม ระบบ GFMIS จะแบ่งออกเป็น 5 ระบบงาน ดังนี้

     1.ระบบบริหารงบประมาณ เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจากระบบ BIS ของสำนักงบประมาณ แต่การเปลี่ยนแปลงหรือการจัดสรรเงินจะทำในระบบ GFMIS โดยข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชี เป็นต้น

     2.ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการบันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบจะเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ เพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเชื่อมโยงกับระบบสินทรัพย์ถาวรกรณีที่เป็นการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

     3.ระบบการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการรับและนำส่งเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ถาวร 

     4.ระบบบัญชีต้นทุน เป็นระบบที่จะให้ข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยหน่วยงานต้องกำหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานเป็นศูนย์ต้นทุน ศูนย์กำไร งานหลัก งานสนับสนุน และกิจกรรม เพื่อรองรับข้อมูลในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย และกำหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน เพื่อใช้เป็นหลักในการปันส่วนต้นทุนให้แต่ละผลผลิตที่เกี่ยวข้อง

     5. ระบบบริหารบุคคล เป็นระบบที่รับข้อมูลบุคลากรสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้าราชการ การฝึกอบรม และการปรับโครงสร้างองค์กรจากส่วนราชการ และรับข้อมูลเงินบัญชีถือจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

Comments are closed.